Aktualność 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw - bon na innowacje - 29.07.2019 r
Ogłoszenia o naborach

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B + R przedsiębiorstw - bon na innowacje - 29.07.2019 r

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 sierpnia 2019 r., a kończy
31 października 2019 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków 

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu:

  • typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub dostawy) – bon na innowacje.

 

Kryteria wyboru projeków

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania I.2.2 (Typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


 Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85%. Pomoc de minimis może zostać udzielona Wnioskodawcy
na pokrycie każdego rodzaju kosztów związanych z projektem (komponent usługowy, prace przedwdrożeniowe, komponent wdrożeniowy).

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP może zostać udzielona Wnioskodawcy na pokrycie kosztów związanych z realizacją prac przedwdrożeniowych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może zostać przyznana na inwestycję początkową związaną z realizacją komponentu wdrożeniowego. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

a) o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

b) o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro-
i małego przedsiębiorstwa.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu - 1 500 000 zł.

3. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach usługi badawczej
- 800 000 zł.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 754 500,00 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).


Inne ważne informacje 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu. Do procedury odwoławczej stosuje się przepisy Rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Konsultacji, informacji oraz wyjaśnień Wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udziela Zespół Konsultantów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi,
ul. Moniuszki 7/9, w dni robocze w godzinach pracy 

IP, po ustaleniu terminu konsultacji. Informacje można uzyskać również telefonicznie
pod numerem: 

(42) 230 15 55 oraz składając zapytanie za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.