Aktualność 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych - 27.05.2019 r.
Ogłoszenia o naborach

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych - 27.05.2019 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 14 sierpnia 2019 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB na podstawie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na usługę, z wyłączeniem usług na które wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP oraz z wyłączeniem wnioskodawców, którzy uzyskali wsparcie na tożsamą usługę w ramach działania X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw. 

Projekt może obejmować wyłącznie usługi wskazane w wykazie usług, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Elementem projektu może być także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej, jeśli możliwość taka została przewidziana w ww. wykazie usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.2 (typ projektu 2) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 

- do 85% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis (dotyczy usługi i wdrożenia), 

- do 50% wydatków kwalifikowalnych w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP (dotyczy usługi i wdrożenia),

- do 35% dla regionalnej pomocy inwestycyjnej, przy czym poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu: o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, lub o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa (dotyczy wdrożenia).

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla jednej usługi – 250 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem rezultatu danej usługi – 200% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych usługi.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 12 883 200,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100).