Aktualność 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój
Ogłoszenia o naborach

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.


Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa


Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym) w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Jak poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie (PDF 56 KB)


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej
oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu,
a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.


Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 600 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.


Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane  określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r.  w sprawie udzielania pomocy finansowej
na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/181/1) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350  000 000,00 PLN, w tym 50 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 300 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.


Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001431/U/D20181431Lj.pdf  oraz w §12 Regulaminu Konkursu.


Linki

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-inteligentny-rozwoj-dokument/


http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/