Aktualność 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP - 27.05.2019 r.
Ogłoszenia o naborach

2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1: Innowacje w MŚP - 27.05.2019 r.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 28 czerwca 2019 r., a kończy 6 września 2019 r.


Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Zespół Konsultantów

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź


Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze, w godzinach pracy Centrum Obsługi Przedsiębiorcy lub przesłać na adres Instytucji wskazany powyżej. 

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w Regulaminie konkursu.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

- Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typy projektów:

- wdrożenie wyników prac B+R;

- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.


 Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

- o 10 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

- o 20 punktów procentowych - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

b) dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów


Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 8 000 000 EUR (słownie: osiem milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 34 355 200 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych).