Spotkanie informacyjne w Brzezinach - 3.04.2019 r.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne nt. "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych".  Spotkanie...

Przepis na biznes

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu "Przepis na Biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Nowa szansa 2

Uczestnicy Wsparciem objętych zostanie 45 osób, które w dniu przystąpienia do projektu muszą spełniać następujące kryteria Utraciły pracę z przyczyn niedotyczących...

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - Miasto Łódź

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02IP.0110001/19  w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie" Działanie VIII.2...

Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego

Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Podziałanie...

NFOŚiGW przekaże 200 mln zł na instalacje OZE

Na przedsięwzięcia związane z produkcją energii cieplnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kolejne 200 mln zł. To już piąty nabór...

Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III"

Projekt "Od zwolnienia do zatrudnienia III" kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy.  ...

Projekt Firma 50+ edycja 3

Firma 50+ edycja 3 wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego.  Projekt Firma 50+ edycja 3 realizują...