Aktualność Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)
Ogłoszenia o naborach

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19 – Poddziałanie VIII.3.3 (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ZIT)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19  w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”

Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”

Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT”.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:


Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej;
  Wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej.
  Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu obowiązkowych składek ZUS 
  i innych bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  Wsparcie pomostowe może być przyznane wyłącznie w kwocie netto. wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu biznesplanu.


Ogólna pula środków na dofinansowanie:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  2 704 433 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 97,00%,

Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi

500 000 PLN.


Kto może otrzymać dofinansowanie?

Wnioskodawcą w ramach Poddziałania VIII.3.3 w niniejszym konkursie mogą być:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa:

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się
  w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 • osoby  w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Organizacja konkursu:

Konkurs nie został podzielony na rundy.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 16 lipca 2019 r. godz. 00:00 do 31 lipca 2019 r. godz. 14:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.


Termin ogłoszenia wyników:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad/grudzień 2019 r.


Sposób składania wniosków:

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej,
na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego
na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl


Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.


Numer naboru:

RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19


Informacje na temat konkursu:

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu:

 1. w zakresie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt
 2. w zakresie oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT udziela Biuro Stowarzyszenia ŁOM, w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl.
 3. w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków WUP w Łodzi udziela odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.