Aktualność Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3
Ogłoszenia o naborach

Konkurs Nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3
w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: 

 

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie: