Aktualność Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Ogłoszenia o naborach

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/19  w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 • Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej.
 • Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.
Finanse
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  12 537 723,00 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 95,00%.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • przedsiębiorcy.

Grupa docelowa

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz. 00:00 do 6 maja 2019 r. godz. 14:00.

Termin ogłoszenia wyników
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków.


Informacje na temat konkursu
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą Formularza kontaktowego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS 
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49 
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39 
fax: (42) 636 77 97
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Tel (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl

Niezbędne dokumenty

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z regulaminem konkursu dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.