Aktualność Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - Miasto Łódź
Dotacje UE

Poddziałanie VIII.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia - Miasto Łódź

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/19  w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"

Działanie VIII.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Poddziałanie VIII.2.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź"

Na co można otrzymać dofinansowanie

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to: 1.programy aktywizacji zawodowej służące przywróceniu na rynek pracy osób, którym udzielane jest wsparcie:

  • instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację wsparcia: i.pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb,
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
  • instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego: staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie.
Ogólna pula środków na dofinansowanie
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  25 174 450,00 PLN Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 90,00%.
Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi 200 000 PLN.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Miasto Łódź; wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.
Grupa docelowa
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach.
Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).
Informacje o konkursie
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą Formularza kontaktowego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS 
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl