Aktualność Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych
Ogłoszenia o naborach

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 w ramach:

Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie"

Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości"

Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych"

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
    Wsparcie w formie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa na samozatrudnienie czyli rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach niniejszego konkursu wynosi 23 050,00 zł.
  • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze:
a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu
Wsparcie szkoleniowo doradcze udzielane jest na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Finanse
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  32 790 960,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi  95,00%.
Wymagana minimalna wartość projektu zgodnie z zapisami  SzOOP RPO WŁ 2014-2020 wynosi 500 000 PLN.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
1. Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: 
•osoby w wieku 50 lat i więcej
•osoby długotrwale bezrobotne
•kobiety
•osoby z niepełnosprawnościami
•osoby o niskich kwalifikacjach
2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych w pkt. 1 (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz. 00:00 do 10 maja 2019 r. godz. 14:00.

Termin ogłoszenia wyników
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 rok.

Sposób składania wniosków
Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu i składa za pośrednictwem generatora wniosków.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r.

Informacje na temat konkursu
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49 
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39 

 Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: tel. (42) 638 91 80,
 e-mail: generator@wup.lodz.pl