Aktualność „Szansa na nowy start”
Dotacje UE

„Szansa na nowy start”

Projekt pn. „Szansa na nowy start”, realizowany w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie łódzkie, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ścieżki tj. ścieżka przekwalifikowania dla 30 osób oraz ścieżka samozatrudnienia dla 30 osób.

Miejsce realizacji
Województwo łódzkieBiura Projektu w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne zamieszkujące w województwie łódzkim, które spełnią jeden z poniższych warunków:

 • Są osobami, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • Są osobami przewidzianymi do zwolnienia,
 • Są osobami zagrożonymi zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Dostępne formy wsparcia
Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej:

A.  ŚCIEŻKA  PRZEKWALIFIKOWANIE (rekrutacja od 11.02.2019 - 15.03.2019 r.) – obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD - zajęcia indywidualne 4 h/os.
 2. Poradnictwo psychologiczne - zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 3. Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD
 4. Staże – pięciomiesięczne staże zawodowe,

B. ŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE (rekrutacja od 14.03.2019 - 22.03.2019 r.) – obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z IPD - zajęcia indywidualne 4 h/os.
 2. Poradnictwo psychologiczne - zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 3. Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej - 32h
 4. Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os
 5. Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł
 6. Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)
 7. Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

W ramach projektu zapewniamy:
- doświadczonych doradców, trenerów, wykładowców
- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW
- stypendium szkoleniowe i stażowe
- wsparcie finansowe i pomostowe
- zwrot kosztów dojazdu.

Wartość projektu: 1 565 298,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 330 503,30 PLN

Szczegółowych informacji udzielają:

KSWP Piotrków Trybunalski
Plac Kościuszki 7
Weronika Wysmyk
e-mail: w_wysmyk@kswp.org.pl,
tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00

KSWP Łódź
ul. Inżynierska 1/3
Tomasz Dudziak
e-mail: t_dudziak@kswp.org.pl,
tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01