Aktualność Uwaga na fałszywe e-maile o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej
Informacje U.S.

Uwaga na fałszywe e-maile o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami o tytule „Informacja o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej", w których autor informuje o zamiarze zainicjowania kontroli w dniu 18.04.2019 r.

Urzędy skarbowe nie są  autorem takich wiadomości.

Otwieranie załącznika do wiadomości lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.

Treść fałszywej wiadomości (pisownia oryginalna):

Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednocześnie Urząd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z pózn. zm.) w związku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.) czynności kontrolnych dokonuje si$ w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. Oznacza to ze w wyżej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecności w siedzibie swojej Firmy i współpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie działalności gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Pani/Pana nieobecności.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecność Pani/Pana może zostać uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia określonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).


INSPEKTOR KONTROLI

Urząd Skarbowy

mgr Marian Jakubowski


Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!