Aktualność ZDOBĄDŹ FUNDUSZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ!
Ogłoszenia o naborach

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ!

ZDOBĄDŹ FUNDUSZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ!

Wymagania względem Uczestnika:- wiek 18-29 lat,
- osoba bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy,
- osoba, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
ETAPY PROJEKTU:
1.Rekrutacja     
2.Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"     
3.Szkolenie indywidualne w zakresie przygotowania biznesplanu     
4.Dotacja w kwocie 23 050 zł na założenie działalności
5.Wsparcie pomostowe finansowane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności - 2 800 zł/mc


Strona projektu:www.mampower.wsfi.pl
mail: mampower@wsfi.pl
telefon: 533 180 588

Biuro projektu: Wróblewskiego 18, pokój 807, 93-578 ŁódźBiuro czynne od poniedziałku dopiątku w godz. 7:30-15:30
Lider projektu:
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im.prof. J. Chechlińskiegoul. Gen. W. Wróblewskiego 18, lok. 801,93-578 Łódź

Partner projektu:
Forecast Consultingul. Wróblewskiego 18, lok. 810, 93-578 Łódź


Zacznij staż!
weź udział w projekcie „M(ŁODZI) bogaci doświadczeniem!


OFERUJEMY:
- staże, w tym możliwość realizacji szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ściśle powiązanych z realizowanym stażem
- wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
- wsparcie profesjonalnej kadry merytorycznej
- stypendium stażowe w wysokości 1536,50 zł netto
- refundację kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu
- refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                                                                                                                       - ubezpieczenie NNW
- badania lekarskie (przed rozpoczęciem stażu)

DLA KOGO?
- osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19
- osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby
- dla mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym:
→ z niepełnosprawnościami, kobiety,
→ osoby o niskich kwalifikacjach,
→ osoby odchodzące z rolnictwa,
→ imigranci i reemigranci

Biuro projektu: Wróblewskiego 18, pokój 807, 93-578 ŁódźBiuro czynne od poniedziałku dopiątku w godz. 7:30-15:30
Dane kontaktowe: www.mlodzibogacidoswiadczeniem.forecast.com.pl ; mail: mbd@forecast.com.pl
tel.:533 180 588; 42 239 79 86

Projekt nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 pod tytułem „M(ŁODZI) bogaci doświadczeniem!” realizowany przez „Forecast Consulting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  przy  ul. Walerego Wróblewskiego 8/810, 93-578 Łódź w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.