Aktualność Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego
Dotacje UE

Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego

Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne
Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Dla kogo? Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:  jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo. 

Na co?  B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe). 

Termin naboru wniosków 

4 marca – 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00) 

Konkurs podzielony na dwie rundy: 

 • 1)  od 4 marca do 31 marca 2019 r.; 
 • 2)  od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godziny 16:00).

Poziom dofinansowania:
1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych: 

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 
  • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 
  • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy: 
  • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 
  • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 
  • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 
  • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy
  projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: 

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
  Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
 • 1)  20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 2)  15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
 • 3)  200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość
  brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3
  lat podatkowych);
 • 4)  2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 

Inne ważne informacje o konkursie

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe. 

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. 

W skład konsorcjum może wejść maksymalnie 5 podmiotów. 

Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstw(a) w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%. 

Wysokość kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 

 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorstwo;
 • 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.

Sposób składania wniosków 

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego (link do systemu – aktywny od 4 marca 2019 r.). 

Termin oceny wniosków 

do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków

Budżet konkursu 140 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych) 

Organizator konkursu 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa