Aktualność Co nowego w ŁARR dla Przedsiębiorców?
ŁARR

Co nowego w ŁARR dla Przedsiębiorców?

ZNIESIENIE LIMITU PROCENTOWEGO DLA KOSZTÓW NABYCIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 22 stycznia 2019 r. zmianie ulega Regulamin projektu, Wzór wniosku oraz Wzór umowy pożyczki. Zmiana dotyczy rezygnacji z limitu procentowego dla kosztów nabycia środków obrotowych.


ZMIANA OPROCENTOWANIA ORAZ UPROSZCZENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH “Od Pomysłu do Biznesu”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż został uproszczony wniosek pożyczkowy w ramach projektu “Od pomysłu do biznesu”. Począwszy od dnia 05.06.2017 r. zmianie ulegają następujące dokumenty Regulamin, Wniosek o udzielnie pożyczki, Tabela oprocentowania, Karta oceny wniosku.

Miło nam poinformować, że od dnia 1 września 2018 r. nastąpiła zmiana oprocentowania pożyczki na 0,1%

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje w ramach projektu “Od pomysłu
do biznesu” (Działanie 6.2 Wspar

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?
 • 10 000 zł – 50 000 zł
 • bez wkładu własnego
 • max 60 miesięcy
 • max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?
 • osoby pracujące
 • studenci
 • osoby bezrobotne
 • osoby planujące rozpocząć działalność gospodarcza na terenie województwa łódzkiego
 • osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie
  12 miesięcy

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ ?
 • nabycie nieruchomości zabudowanych, wykonanie robót budowlanych
 • nabycie instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego
  oraz oprogramowania
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych przez nabycie patentów, licencji, know-how
 • nabycie środków transportu, ulotek, banerów reklamowych, wizytówek
 • nabycie środków obrotowych
 • Wysokość oprocentowania pożyczki w skali roku: 0,1%

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. nie pobiera prowizji od przyznanej kwoty pożyczki. Warunkiem udzielenia pożyczki jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności  gospodarczej oraz zobowiązanie do jej prowadzenia przez okres minimum 12 miesięcy
od dnia zawarcia umowy pożyczki. Priorytetowo traktowani będą studenci uczelni wyższych do 24 roku życia.

Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Mikropożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

Grant na start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Tytuł projektu: „Grant na start”.
Całkowita wartość projektu 4 878 504,93 zł.
Okres realizacji projektu od 2019-11-01 do 2023-05-31.
Rekrutacja uczestników: I kwartał 2020 roku.

„Grant na start” jest skierowany do 120 uczestników z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEiDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Wsparciem zostaną objęte: 
 a) Osoby po 30 roku życie pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach. 
b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a 96 osób uzyska wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
 • Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (96 osób, kwota 23 050,00 zł).
 • Finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych
  w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej ( 96 osób, kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy - 19 200,00 zł).
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze  (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).