DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp
Urząd Miasta Zgierza zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cop.zgierz.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2019-01-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019 -01 -31


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


    • nie wszystkie zdjęcia posiadają szczegółowe opisy,
    • nie wszystkie pliki graficzne (jpg, png, itp.) posiadają tekst alternatywny, 
    • nie wszystkie pliki tekstowe (pdf, doc, itp.) są dostępne w warstwie tekstowej (czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez syntezatory mowy),
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
    • linki (w tym prowadzące do serwisów zewnętrznych) w większości są opisane tekstem alternatywnym i otwierają się w nowym oknie.

Wyłączenia:

•mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
•pliki wytworzone poza Urzędem Miasta Zgierza są wyłączone z dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2022- 03 - 29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: dostepnosc@umz.zgierz.pl.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Wilenczyc. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 714 32 59.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
•dane osoby zgłaszającej żądanie,
•wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
•sposób kontaktu,
•formę/rodzaj informacji alternatywnej (osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji).
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę można złożyć:
•za pośrednictwem usług internetowych:
- eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl/
- ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl
(adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na platformie ePUAP: /4ebn4d0m4f/skrytka);
- e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl,
- za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej (listownie):
Urząd Miasta Zgierza
Plac Jana Pawła II nr 16
95-100 Zgierz
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II nr 16
Dostępność wejścia do budynku
Do budynku prowadzą dwa wejścia: od placu Jana Pawła II do budynku głównego oraz przez bramę (od ul. Łęczyckiej) do budynków znajdujących się na dziedzińcu. Główne wejście do budynku (od placu Jana Pawła II) dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dostępny dla wszystkich tylko parter budynku. Można poruszać się na wózku. Na parterze wydzielone jest specjalne pomieszczenie w którym może zostać obsłużony każdy klient przez każdego pracownika. W budynku nie ma windy.
Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Brak dodatkowych dostosowań.W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.
Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.