Aktualność Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników
ŁARR

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników może złożyć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej           w przypadku spadku obrotów gospodarczych    w następstwie wystąpienia COVID-19.

   W celu uzyskania dofinansowania należy spełnić kilka warunków:

1.    przedsiębiorca musi być osobą fizyczną,
2.    przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników,
3.    musi nastąpić spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, na poziomie co najmniej 30 %,
4.    nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
5.    przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego   kwartału 2019
6.    przedsiębiorca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Chcąc uzyskać dofinansowanie trzeba złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca musi złożyć oświadczeniu o:

1.    wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości w związku z wystąpieniem COVID-19;
2.    braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
3.    niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4.    przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
5.    numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że wszystkie ww. oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie umowy zwartej przez Starostę z przedsiębiorcą.           Wzór umowy dostępny jest na stronach internetowych Urzędów Pracy.

Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania zależy od wysokości spadku obrotów. Zgodnie z Tarczą antykryzysową, przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku spadku obrotów o:

1.    co najmniej 30% - może być przyznane dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
2.    co najmniej 50% - może być przyznane dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
3.    co najmniej 80% - może być przyznane dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Przy czym Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Warto jednak pamiętać, że jeżeli w składanym wniosku wpisze się informacje, że wnosi o dofinansowanie za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych we wniosku. Np. gdy we wniosku wskazano, że spadek obrotów wyniósł co najmniej 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie będzie obliczone na tej podstawie i nie będzie można go zmienić. Dlatego jeśli przewidujemy, że wysokość spadku obrotów w następnym miesiącu będzie wyższa i przedsiębiorca chciałby z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinien złożyć co miesiąc nowy wniosek na kolejny miesiąc, w którym przedstawi za każdym razem właściwą wysokość spadku obrotów.

Przedsiębiorca, który uzyska dofinansowanie ma dwa podstawowe obowiązki:

1.    dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
2.    działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Autor: Barbara Adamaszek-Byba, Adwokat