Aktualność Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
ZUS

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Organizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Termin składania wniosków: 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Wysokość wsparcia (min. 5.000 zł – maks. 500.000 zł, do 90%): 

 • mikroprzedsiębiorstwa do 9 pracowników: do 140.000 zł i 90%; 
 • małe firmy od 10 do 49 pracowników: do 210.000 zł i 80%;
 • średnie firmy od 50 do 249 pracowników: do 340.000 zł i 60%;
 • firmy powyżej 250 pracowników: do 500.000 zł i 20%.

Kto może złożyć wniosek? 
Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże). Wnioskodawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

 1. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 2. nie zalega z opłacaniem podatków;
 3. nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 4. nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 5. nie ubiega się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Na co można uzyskać wsparcie? 

Projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy; 
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym; 
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną; 
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.