Aktualność DOTACJA  dla mikro  i  małych przedsiębiorców - NABÓR WNIOSKÓW
P.U.P

DOTACJA dla mikro i małych przedsiębiorców - NABÓR WNIOSKÓW

DOTACJA  dla mikro  i  małych przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza
od dnia 21.12.2020 r. ( godz.7.30) do 31.01.2021 r.
WYŁĄCZNIE  ELEKTRONICZNY  nabór wniosków  
O  UDZIELENIE  DOTACJI
dla  mikroprzedsiębiorców  i  małych przedsiębiorców

przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz  niektórych  innych  ustaw (Dz.U.poz.2255). Tarcza 6.0
 
O  DOTACJĘ  mogą  starać  się  TYLKO MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MALI PRZEDSIĘBIORCY:

   → których przychód z działalności  w  rozumieniu  przepisów  podatkowych   uzyskany w październiku albo listopadzie 2020  r.  był  niższy co najmniej o 40 %  w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
     
   → którzy na podstawie  ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców  nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień  30 września 2020 r.
     
   → którzy  na dzień  30  września  2020 r prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną  według Polskiej  Klasyfikacji  Działalności ( PKD) 2007, wyłącznie  jako  rodzaj  przeważającej  działalności, zgodnie z poniższymi kodami:

 
47.71.Z  sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z  sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z  sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z  sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów  prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z pozostały transport lądowy, pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B  Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (Catering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją  filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżaw sprzętu rekreacyjnego i sportowego                                
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność  szpitali - jedynie  w  zakresie  działalności  leczniczej  polegającej  na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach i obszarach ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o  gminach   uzdrowiskowych,  lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień  artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca  wystawianie przedstawień  artystycznych
90.04.Z Działalność  obiektów  kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów  sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do  tańczenia i  w  zakresie innych  form  rozrywki  lub  rekreacji  organizowanych  w  pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
 

Dotacja może być udzielona do wysokości  5 000,00  złotych

 
Wniosek o udzielenie  dotacji   należy składać  WYŁĄCZNIE  W  FORMIE  ELEKTRONICZNEJ  poprzez  platformę  praca.gov.pl  do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42  714-12-64,  714-12-66