Aktualność Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu
P.U.P

Komunikaty Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

UWAGA PRACODAWCY I OSOBY BEZROBOTNE PLANUJĄCE SAMOZATRUDNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 3 września 2021 roku podwyższeniu uległa kwota przeznaczona na:
•    refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja w kwocie 30.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 28.000,00 zł),

Ponadto informujemy, że nadal posiadamy środki na:
•    prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.200,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
•    roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 2.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
•    staże,
•    szkolenia,

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej
www.zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.
Przed wypełnieniem stosownego wniosku należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi odpowiedniej formy wsparcia.OGŁOSZENIE  O  ZBLIŻAJĄCYM SIĘ  ZAKOŃCZENIU
naboru wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
(w ramach limitu podstawowego KFS)
Jeszcze tylko do 30 września 2021 roku można składać wnioski na finansowanie,
w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców.
.
Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Aktualny druk wniosku jest dostępny, w terminie naboru wniosków, na stronie internetowej: zgierz.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania .
Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy”. Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

Opis sposobu składania wniosków znajduje się także w „Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r.”

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2021 wynosi 1 200 000,00 zł.Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków
 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Zgierzu w 2021 roku w ramach limitu podstawowego w 2021 r.”

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:
a)    Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
b)    Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c)    Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d)    Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowej
ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e)    W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f)    Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g)    Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.