Aktualność Nowa tarcza antykryzysowa
Gov.pl

Nowa tarcza antykryzysowa

Nowa tarcza antykryzysowa obejmie dwukrotnie większą liczbę branż niż zakładał to pierwotny tekst ustawy. Rząd zapowiada rozszerzenie bezzwrotnych dotacji, zwolnienia z ZUS i świadczeń postojowych na kolejne branże. Wśród uprawnionych firm są niespodzianki.
Przypomnijmy, iż ustawa wprowadzająca nowe instrumenty pomocowe w ramach tzw. tarczy 6.0 wpłynęła do Sejmu już miesiąc temu. Nowa tarcza antykryzysowa wprowadza m.in. nowe zwolnienie z ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe oraz nową pulę bezzwrotnych dotacji dla firm.

Przepisy przewidują, iż nowe instrumenty pomocowe przysługiwać będą przedsiębiorcom działającym w branżach najbardziej dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Pierwotny tekst ustawy przewidywał, iż pomocą objętych zostanie ok. 20 branż. O tym, jakie to branże pisaliśmy szczegółowo w tym artykule.

W trakcie prac nad ustawą, treść przepisów uległa jednak poważnym zmianom. Ostatecznie, lista branż objętych nową pomocą antykryzysową została niemal podwojona. Przepisy uchwalone przez Sejm zawierają bowiem listę aż 36 branż.

To jednak nie wszystko. Kolejne zmiany w ustawie zostały bowiem naniesione przez Senat. Izba Wyższa zgłosiła aż 450 poprawek do ustawy. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rozwoju, część z tych poprawek zostanie uwzględniona przez Sejm, w wyniku czego lista uprawnionych do pomocy branż zostanie jeszcze bardziej rozszerzona.

UWAGA! Lista uprawnionych branż nie jest jednakowa w ramach całej tarczy antykryzysowej. Trzy podstawowe formy pomocy, tj. zwolnienie z ZUS, bezzwrotna dotacja oraz świadczenie postojowe nie są przypisane do tych samych kodów PKD. Lista branż różni się zatem dla poszczególnych instrumentów pomocowych.

 Nowe zwolnienie ze składek ZUS


Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (tarcza 6.0) zakłada wprowadzenie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS.

Przypomnijmy, że poprzednie zwolnienia dotyczyły okresów marzec-maj oraz lipiec-wrzesień 2020 r. Tym razem przedsiębiorcy zwolnieni zostaną ze składek ZUS za miesiąc listopad 2020 roku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich ulg, tak i tym razem zwolnienie dotyczyć będzie:

    składek na ubezpieczenia społeczne,
    składki zdrowotnej,
    składki na Fundusz Pracy,
    składki na Fundusz Solidarnościowy,
    składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
    składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z ZUS za miesiąc listopad jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Kolejnym warunkiem jest wykazanie, iż przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.

Zwolnieniem ze składek ZUS objęci zostaną przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

    47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
    47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
    47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
    56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
    56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

    56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
    56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
    59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
    59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
    74.20.Z - Działalność fotograficzna
    77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
    79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
    85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
    85.59.A - Nauka języków obcych
    85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)

    86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
    86.90.D - Działalność paramedyczna
    90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
    90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
    90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
    91.02.Z - Działalność muzeów
    93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
    93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
    93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
    93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
    93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
    93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
    96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zwolnienie ze składek ZUS dla powyższych branż przysługiwać będzie jednak tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski o kolejne zwolnienie ze składek ZUS będzie można składać w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

Co istotne, ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować - w drodze rozporządzenia - o wydłużeniu zwolnienia ze składek ZUS w przypadku gdy wydłużeniu ulegnie stan epidemii. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie.

UWAGA!  Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o:

    przewozy autokarowe
    catering
    pilotów i przewodników
    usługi pralnicze

 Nowe bezzwrotne dotacje dla firm

Maksymalna wysokość dotacji, o jaką może wnioskować przedsiębiorca, to 5000 zł. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

O udzielenie dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Dotacja udzielana będzie również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Dotacja wypłacana będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

 

Dotacja wypłacana będzie tym przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

    47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
    47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
    47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
    56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
    56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne

    56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
    56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
    59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
    59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
    74.20.Z - Działalność fotograficzna
    77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
    85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
    85.59.A - Nauka języków obcych
    85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)

    86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
    86.90.D - Działalność paramedyczna
    90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
    90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
    90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
    91.02.Z - Działalność muzeów
    93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
    93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
    93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
    93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
    93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
    93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
    93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
    96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

UWAGA!  Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o:

    przewozy autokarowe
    catering
    pilotów i przewodników
    usługi pralnicze

Więcej na temat nowych bezzwrotnych dotacji można przeczytać na tej stronie.

 Dodatkowe świadczenie postojowe

Nowa ustawa wprowadza również możliwość uzyskania kolejnego świadczenia postojowego.

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe przyznawane było pierwotnie na okres 3 miesięcy. Później jednak okres świadczenia został dla niektórych przedsiębiorców wydłużony aż do 6 miesięcy. Szerzej na temat wszystkich rodzajów świadczeń postojowych piszemy na tej stronie.

Co istotne, z kolejnego świadczenia postojowego skorzystać będą mogły również te osoby, które pobrały już zasiłek 3-krotnie, a nawet te, które skorzystały ze świadczenia 6-krotnie.

O nowe świadczenie postojowe wnioskować będą mogli przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Ponadto, warunkiem uzyskania zasiłku postojowego jest wykazanie, iż działalność gospodarcza była prowadzona w dniu 30 września 2020 roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

    47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
    47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
    47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
    47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
    56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
    56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
    56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
    56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
    59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
    59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

    74.20.Z - Działalność fotograficzna
    77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
    79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
    82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
    85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
    85.59.A - Nauka języków obcych
    85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    86.10.Z - Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
    86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
    86.90.D - Działalność paramedyczna
    90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
    91.02.Z - Działalność muzeów

    93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
    93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
    93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
    93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
    96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Co istotne, ustawa przewiduje, że rząd może zdecydować - w drodze rozporządzenia - o ponownym przyznaniu dodatkowego świadczenia, w przypadku gdy stan epidemii ulegnie wydłużeniu. Pełna treść nowych przepisów dostępna jest na tej stronie.

UWAGA!  Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało już, że Sejm uwzględni również senackie poprawki dotyczące kolejnego rozszerzenia listy branż o:

    przewozy autokarowe
    catering
    pilotów i przewodników
    usługi pralnicze