Program Infrastruktura i ŚrodowiskoNajwiększy program z sumą 27,4 mld euro.

Priorytetami programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej i bezpieczeństwo energetyczne.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, administracja publiczna, służby publiczne, instytucje ochrony zdrowia, kultury, nauki i edukacji, duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Obszary wsparcia:

 • zmniejszenie emisyjności gospodarki (wytwarzanie energii z odnawialny źródeł energii OZE, poprawa efektywności energetycznej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym, promowanie strategii niskoemisyjnych, rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji)
 • ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (rozwój infrastruktury środowiskowej, dostosowanie do zmian klimatu, ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego)
 • rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego (rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, transport intermodalny, morski śródlądowy)
 • infrastruktura drogowa dla miast (poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej, rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic)
 • rozwój transportu kolejowego (rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich)
 • rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach (infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych)
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego (rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, rozbudowa terminala LNG)
 • ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 • wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

 Sposób finansowania: dofinansowane mogą być tzw. koszty kwalifikowane w formie:

 • refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków)
 • zaliczki (wypłacanej na poczet planowanych wydatków).


Harmonogram naboru wniosków

Więcej informacji na www.pois.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl