Program Inteligentny RozwójDrugi co do wielkości z sumą 8,6 mld euro.

Główne założenie programu to „Od pomysłu do rynku”. Jest to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Skierowany jest przede wszystkim do naukowców i przedsiębiorców, którzy mogą liczyć na wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa (głównie MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu.

Obszary wsparcia:

  • wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa (projekty B+R przedsiębiorstw, prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, sektorowe programy B+R)
  • wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, otwarte innowacje- wspieranie transferu technologii, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw)
  • zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji
  • wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach (wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, instrumenty finansowe)
  • zwiększenie potencjału naukowo-badawczego (badania naukowe i prace rozwojowe)
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  • wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych (zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

Sposób finansowania: dofinansowane mogą być tzw. koszty kwalifikowane w formie:

  • refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków)
  • zaliczki (wypłacanej na poczet planowanych wydatków)


Harmonogram naboru wniosków

Więcej informacji na www.poir.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl