Program Wiedza Edukacja RozwójWartość programu 4,7 mld euro.

Główny cel to aktywizacja osób zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, jak również wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy  ponadnarodowej oraz reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i zdrowia.

Beneficjenci: jednostki administracji samorządowej i rządowej, organizacje pozarządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, partnerzy społeczni.

Obszary wsparcia:

 • osoby młode na rynku pracy
 • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
 • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
 • wsparcie dla obszaru zdrowia

Sposób finansowania:

 • szkolenia
 • doradztwo
 • dotacje
 • instrumenty zwrotne
 • praktyki
 • staże
 • kursy
 • zatrudnienie subsudiowane
 • programy mobilnościowe
 • badania i analizy


Harmonogram naboru wniosków

Więcej informacji na www.power.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl