Rada Gospodarcza


W dniu 16 października 2015 r. we wnętrzach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy podpisano wielostronne porozumienie Władz Miasta z Przedsiębiorcami, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i instytucjami otoczenia biznesu, powołujące Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zgierza.

Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze i wspiera działania Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomości problemów związanych z lokalną gospodarką.

Rada uprawniona jest do podejmowania inicjatyw w zakresie zgłaszania projektów rozwiązań, uczestniczenia w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta istotnych dla rozwoju gospodarczego miasta.

Zgodnie z preambułą „Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza w skład, której wchodzą specjaliści i praktycy w dziedzinie gospodarki ma na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Zgierz”.

Wraz z zakończeniem I kadencji Rady Gospodarczej został powołany nowy skład Rady.
10 września 2018 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie II kadencji Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza. Nowa dwuletnia kadencja skupiła 22 ekspertów z dziedzin: gospodarki, nauki, kultury oraz edukacji. 

W radzie zasiadają przedstawiciele naszych łódzkich uczelni, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski oraz Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej. Do tego przedsiębiorcy z Parku Przemysłowego Boruta, Szkoły Gortata, Powiatowego Urzędu Pracy, animatorzy kultury, reprezentanci mediów oraz społecznicy silnie związani z naszym miastem. 

Członkowie RG podzieli się na dwa zespoły robocze: 

  • ds. kreowania wizerunku miasta, kultury, sportu, edukacji i zdrowia 
  • oraz ds. rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji.