RPO Województwa ŁódzkiegoWartość programu 2,25 mld euro.

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Służby publiczne inne niż administracja, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Instytucje nauki i edukacji, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp.

Obszary wsparcia: 

 • nowoczesna gospodarka (wsparcie infrastruktury badawczej dla projektów wpisujących się w specjalizacje regionalne; rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego działalność innowacyjną przedsiębiorstwa; rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego; wsparcie badań technologicznych, linii pilotażowych; wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych; inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach; wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm)
 • wzmocnienie konkurencyjności cen (wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań)
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką; wdrożenie modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia ekspansji na nowe rynki zbytu; rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych)
 • rynek pracy (poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr; wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia; aktywizacja zawodowa np. pośrednictwo, poradnictwo pracy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie; bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej; tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej; aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie żłobków, klubów dziecięcych)
 • cyfrowe łódzkie (zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line; utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów; wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych; wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem)
 • efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna (produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj.: energia wodna, energia wiatru, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz; modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych; poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych; 
 • budownictwo o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych; modernizacja źródeł ciepła; oświetlenie publiczne z wykorzystaniem urządzeń ekologicznych; infrastruktura publicznego transportu zbiorowego; budowa lub przebudowa dróg dla rowerów, w tym ścieżek rowerowych; budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike)
 • ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów (budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę; budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych; unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest; ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne; poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, oraz innych zdegradowanych obiektach)
 • transport (budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T; zakup lub modernizacja taboru na potrzeby transportu kolejowego)
 • rewitalizacja (przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na  mieszkania socjalne, wspomagane i chronione; ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń; 
 • przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia; zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji)
 • infrastruktura edukacyjna i zdrowotna (budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem; budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia)
 • profilaktyka i aktywność (opracowanie programów zdrowotnych ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej; realizacja programów profilaktycznych, szczególnie w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów)
 • wsparcie społeczne (instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej; rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością; Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych)
 • edukacja, kwalifikacje umiejętności (środki dla przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; 
 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych i umiejętności ICT; środki dla szkół zawodowych – doposażenie i realizacja programów rozwojowych, staży;
 • rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług rozwojowych; szkolenia zawodowe, doradztwo, środki na własną działalność dla osób zwolnionych z pracy)
 • turystyka (budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej; przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych; inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy).

Sposób finansowania: dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane w formie:

 • refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków)
 • zaliczki (wypłacanej na poczet planowanych wydatków).


Więcej informacji na rpo.lodzkie.pl

Opracowane na podstawie rpo.lodzkie.pl