Aktualność „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”
P.U.P

„Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”

Uwaga, nie przegap okazji!!! 

W dniach 21.08.2023-25.08.2023 uruchomiamy nabór wniosków na poniższe formy wsparcia m.in. w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w powiecie zgierskim” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, dla Działania FELD.07.01 „Aktywizacja zawodowa – PUP” Priorytetu FELD.07  „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem”:
prace interwencyjne,
staże,
szkolenia dla osób bezrobotnych,
bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach projektu mogą być skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:
osoby młode (w wieku 18-29 lat),
osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
osoby z niepełnosprawnościami,
kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Pamiętaj!!! Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata
2021-2027”, w przypadku projektów skierowanych do osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych oraz - w razie potrzeby - uzupełnieniem poziomu kompetencji.

Aktualne druki wniosków oraz Informacje znajdziesz na stronie https://zgierz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.