Formy wsparcia PUP


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oferuje jednorazową dotację dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS, absolwentów CIS na podjęcie działalności gospodarczej.

Aby uzyskać dotację należy spełniać następujące warunki:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie można odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • wnioskodawca nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założył lub przystąpił do spółdzielni socjalnej
 • w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wnioskodawca nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • spełnia warunki, o których mowa w § ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS oraz przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457)

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oferuje refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

Ubiegać się mogą:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • producenci rolni zatrudniający w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
 • niepubliczne przedszkola i szkoły prowadzące działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, że od 01 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy instrument wsparcia skierowany do pracodawców i przedsiębiorców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Przedmiotowa forma wsparcia polega na refundowaniu pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy korzystający ze wsparcia zobowiązani będą zatrudniać skierowane osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres objęty refundacją (12 miesięcy) oraz przez kolejne 12 miesięcy bez angażowania środków Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, pok. 201, tel. 42 714 12 79 oraz u doradców klienta, pok. 9 i 10, tel. 42 714 12 62;  42 714 12 71;  42 714 12 72

Bony

Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski w ramach dodatkowych form wsparcia:

 • bon szkoleniowy
 • bon stażowy
 • bon zatrudnieniowy
 • bon na zasiedlenie

Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy.

Bon szkoleniowy

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia
 • zakwaterowania

Przyznanie i realizacja następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon stażowy

Gwarancja skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić po jego zakończeniu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- do wysokości 600 zł- wypłata bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych

Bon na zasiedlenie

Starosta przyznaje bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • za ich wykonanie będzie osiągane wynagrodzenie lub przychów w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie
 • zatrudnienie, inna praca zarobkowa lub prowadzenie działalności będzie trwać przez okres co najmniej 6 miesięcy

Bon na zasiedlenie przyznany zostanie w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Bon zatrudnieniowy

Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania i stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez urząd pracy

Realizacja bonu następuje na podstawie umowy między starostą a pracodawcą, w ramach której:

 • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy
 • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100% kwoty zasiłku
 • pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia przez okres 6 miesięcy po zakończeniu refundacji

źródło: www.pupzgierz.pl