Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oferuje jednorazową dotację dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS, absolwentów CIS na podjęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oferuje refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

czytaj więcej >>

Program rządowy „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Do 2021 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć na jego realizację ok. 500 mln zł. Ma zasięg ogólnokrajowy.

czytaj więcej >>

"Kredyt na innowacje technologiczne" jako poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia Przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia w formie premii technologicznej. Pozwala ona spłacić cześć kredytu uzyskanego w banku komercyjnym na realizację inwestycji technologicznej. Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm.

czytaj więcej >>