Aktualność Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy
P.U.P

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                  KOMUNIKAT

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 lipca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że obecnie dysponuje funduszami na aktywizację osób bezrobotnych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku powstania oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków finansowych Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w miarę możliwości będzie wznawiał przyjmowanie wniosków na organizację staży, prac interwencyjnych i robót publicznych.
Mając na uwadze powyższe w terminie od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2020 roku (włącznie) będzie prowadzony nabór wniosków na poniższe instrumenty rynku pracy:
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( refundacja w kwocie do 23 000 zł - jedno stanowisko pracy)
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ( kwora do 23 000 zł).
Szczegółowe zasady powyższych form wsparcia, jak również aktualne druki wniosków dostępne będą wyłącznie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy ( brak jest możliwości otrzymania ich w Urzędzie) w zakładce:
→ Dla pracodawców i przedsiębiorców - Dokumenty do pobrania
→ Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Dokumenty do pobrania
UWAGA !!!
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Wniosek należy wypełnić czytelnie. Wszelkie skreślenia i poprawki muszą byś parafowane przez wnioskodawcę. Każda pozycja we wniosku musi zostać wypełniona, w przypadku, gdy którykolwiek punkt wniosku nie dotyczy wnioskodawcy należy wpisać " nie dotyczy". Do wniosku należy dołączyć wskazane we wniosku załączniki.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami Urząd rekomenduje przesyłanie pism:
→ za pośrednictwem  elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
→ pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10, 95-100 Zgierz
→ w siedzibie Urzędu do oznakowanego pudła.
Mając na uwadze powyższe brak jest możliwości konsultowania składanych wniosków w sposób bezpośredni. W celu sprawnego załatwienia sprawy lub pozyskiwania informacji istnieje możliwość kontaktu telefonicznego.