Kredyt na innowacje technologiczne


"Kredyt na innowacje technologiczne" jako poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia Przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia w formie premii technologicznej. 

Pozwala ona spłacić cześć kredytu uzyskanego w banku komercyjnym na realizację inwestycji technologicznej. Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm.

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i posiadających zdolność kredytową, umożliwiającą uzyskanie kredytu technologicznego na warunkach rynkowych.

Premia technologiczna

Dofinansowanie udzielone prze Bank Gospodarstwa Krajowego na częściową spłatę kredytu technologicznego. Kredyt może być udzielony na innowacje technologiczne:

 • wdrożenie własnej technologii
 • nabycie technologii

oraz uruchomienie na podstawie technologii produkcji nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Premia technologiczna może stanowić od 20 do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

Nie więcej jednak niż 6 mln. zł.

Nowa technologia

To technologia w postaci:

 • prawa własności przemysłowej
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań przemysłowych
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, towarów, procesów lub usług.

Koszty kwalifikowalne

Wydatki poniesione przez Przedsiębiorcę na realizację inwestycji technologicznej, stanowiące podstawę naliczenia premii technologicznej:

 • zakup, wytworzenie, koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup, koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej
 • wydatki ponoszone na wykonanie przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii
 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego oraz koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Jak uzyskać premię technologiczną

 • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego
 • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytu Przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku BGK przyznaje promesę premii technologicznej
 • Przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytu
 • BGK podpisuje z Przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie inwestycji technologicznej
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 130 ze zm.)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego