Aktualność Młodzi Na Start - nabór uzupełniający.
ŁARR

Młodzi Na Start - nabór uzupełniający.

38650 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy!!!

Młodzi Na Start - dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia.

Rekrutacja uczestników (III edycja) do 04.03.2022 r


Celem projektu „Młodzi na start” jest zwiększenie w latach 2021-2023 aktywności zawodowej 120 osób w wieku od 18 do 29 roku życia zamieszkujących województwo łódzkie, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w związku z pandemią COVID-19, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy.
Wsparciem zostaną objęte:
- osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz bierne zawodowo w wieku 18-29 lat z województwa łódzkiego , które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19.

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
- studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo,
- studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne). Doktoranci mogą być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub przedsiębiorstwie.
- osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
Dzięki realizacji projektu 120 osób zdobędzie wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.

 W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

→ Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
→ Stypendium szkoleniowe.
→ Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł.
→ Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

SZCZEGÓŁY → https://bit.ly/mlodzi-start