Aktualność Pas startowy dla początkujących firm
Gov.pl

Pas startowy dla początkujących firm

Konstytucja Biznesu zawiera pakiet ułatwień dla osób rozpoczynających działalność.


Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa, którą można prowadzić
w sposób wolny – bez konieczności wpisu w CEIDG, opłacania składek ZUS. Osoba,
która chce postawić pierwsze kroki w biznesie, może zająć się rozwijaniem swojego pomysłu
i poszukiwaniem klientów, zamiast skupiać się na formalnościach związanych
z założeniem firmy.


Działalność nierejestrowa to rozwiązanie nie tylko dla początkujących firm, ale także dla osób,
 których działalność ma charakter dorywczy lub okazjonalny (są to np. osoby, które chcą dorobić do pensji, emerytury czy stypendium). 


Kiedy mogę skorzystać z działalności nierejestrowej?

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł, czyli 50% to 1125 zł)
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie

Prowadząc działalność nierejestrową

Nie musisz:

składać wniosku o wpis do CEIDG

uzyskiwać numeru NIP i REGON (uwaga! zobacz informację niżej)

płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani składki zdrowotnej 

odprowadzać zaliczek na PIT ani rozliczać go miesięcznie albo kwartalnie

płacić podatku VAT – obejmuje Cię zwolnienie podmiotowe (uwaga! zobacz informację niżej)

prowadzić skomplikowanej rachunkowości 

Musisz:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, czyli spisywać kwoty przychodu uzyskanego w danym dniu
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej
 • wystawiać na żądanie drugiej strony rachunek albo fakturę, ewentualnie fakturę uproszczoną
 • respektować ochronę konsumencką w stosunku do swoich klientów

Uwaga!

Działalność nierejestrowa nie zwalnia z tych obowiązków, które dotyczą wszystkich i nie są związane z wysokością przychodów – np. chcąc świadczyć usługi gastronomiczne, trzeba przestrzegać wymogów sanitarnych i używać kasy fiskalnej. Obowiązek rejestrowania transakcji przy pomocy kasy fiskalnej wymaga uzyskania numeru NIP
za pomocą formularza NIP-7.


Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z VAT. Pamiętaj jednak,
że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.


Co się stanie, jeśli przekroczę limit dla działalności nierejestrowej?

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy minimalnej), Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Jako początkujący przedsiębiorca  będziesz zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy przystąpić w terminie 6 miesięcy
od rozpoczęcia działalności. Następnie przez 2 lata będziesz mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u.   


Więcej informacji na temat działalności nierejestrowej, w tym:


 • rachunki przy działalności nierejestrowej, 
 • jak liczyć przychód przy działalności nierejestrowej, 
 • jak prowadzić ewidencję sprzedaży, 
 • działalność nierejestrowa a świadczenie usług lub umowa zlecenie, 

znajdziesz pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/kiedy-nie-musze-rejestrowac-dzialalnosci


Ulga na start

Ulga na start to rozwiązanie dla poczatkujących przedsiębiorców, którym powodzi się trochę lepiej i zarejestrowali swoją działalność. Przez pierwsze 6 miesięcy mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne (czyli emerytalne, rentowe oraz wypadkowe). Korzystanie z ulgi na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć
od podatku (nie od dochodu).


Do tej pory z ulgi na start skorzystało 70 proc. nowo powstałych firm.


Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:


 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub 
  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Ważne!

W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie
z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalność.


Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.


Przykład

Jan Kowalski rozpoczął działalność gospodarczą 7.05.2018 r. Spełniał warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynęło 30.11.2018 r.


Ile płaci się przy uldze na start

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał  od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru.


W 2019 r. najniższa składka wynosi 342,32 zł i tyle co miesiąc powinieneś płacić do ZUS.


Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.


Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Możesz być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start. Będzie dotyczyć to przypadków, gdy:


 • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
 • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej
 • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Ulga na start a zawieszenie firmy

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego


Ulga na start a umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług

Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start

Jeśli korzystasz z ulgi na start i podpiszesz z innym przedsiębiorcą np. umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenie, twój zleceniodawca nie musi odprowadzać składek ZUS na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy (jest ona uznawana jako wykonywana w ramach działalności gospodarczej). Warunkiem jest jednak to, że:


 • przedmiot tej umowy jest taki sam, jak przedmiot prowadzonej działalności
 • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej
 • Więcej informacji na temat zasad korzystania z ulgi na start, w tym:
 • o formalnościach ZUS przy uldze
 • rezygnacji z ulgi

znajdziesz na: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus/ulga-na-start-wlasna-firma-przez-6-miesiecy-bez-zusCo po uldze na start

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych, podobnie jak dotychczas, przedsiębiorcy przysługuje 2-letni okres obniżonych składek w wysokości 675 zł. Po tym okresie, właściciele mikro i małych form, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczyły 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (w 2018 r. kwota ta wynosiła 5250, natomiast w 2019 r. to 5625 zł). Osoby te będą mogły płacić tzw. Mały ZUS, czyli obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.


Łącznie młode firmy mogą nawet przez 5 pierwszych lat korzystać z preferencyjnych składek na ZUS.


zródło