Aktualność Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
P.U.P

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 13 stycznia 2020 roku wydawane i przyjmowane są wnioski w ramach poniższych instrumentów rynku pracy
w ramach środków Funduszu Pracy:

 • prace interwencyjne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 860,00 zł.
  oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
 • roboty publiczne (refundacja części wynagrodzenia w kwocie 1.000,00 zł.
  oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
 • staże,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (refundacja
  w kwocie 23.000,00 zł – 1 stanowisko pracy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (kwota 23.000,00 zł.),
 • bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota 9.000,00 zł.)
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Aktualne druki wniosków oraz zasady ww. form wsparcia dostępne są na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu oraz w Punktach informacyjno – konsultacyjnych działających na terenie powiatu.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

(w ramach limitu podstawowego KFS)

W terminie od dnia 15.01.2020 roku - do odwołania SĄ WYDAWANE I PRZYJMOWANE, wnioski na finansowanie, w ramach KFS działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

Wskazany termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, w związku
z procedurą rozpatrywania wniosku, nie powinien być wcześniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu. Rozpoczęcie (termin) kursu/egzaminu powinno przypadać nie później niż 30 czerwca 2020 roku.

Aktualny druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej: zgierz.praca.gov.pl
w zakładce Dokumenty do pobrania lub w siedzibie Urzędu, pok. 1 (oraz w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie Powiatu Zgierskiego).

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek
w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy
albo miejsce prowadzenia działalności,
w terminie określonym przez urząd.

Opis sposobu składania wniosków znajduje się także w „Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2020 roku w ramach limitu podstawowego
w 2020 r."

Pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Zgierz, ul. Barona 10 (kancelaria, parter).

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane
w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2020 wynosi 1 100 000,00 zł.

Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2020, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 • Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45roku życia;
 • Priorytet 3) wsparcie  zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
  w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • Priorytet 5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • Priorytet 6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • Priorytet 7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych
  w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych
  na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 2, mogą być objęte osoby, które na dzień złożenia przez pracodawcę wniosku, ukończyły 45 rok życia.

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 3 powinien udowodnić,
że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu zgierskiego bądź województwa łódzkiego.

Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych służb zatrudnienia:

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 4 powinien udowodnić, że
w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane

z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 5, będzie udzielane Pracodawcom, którzy działają
w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego  - LORIS 2030 www.lodzkie.pl/edukacja/edukacja zawodowa/ oraz w Wykazie regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1201-wykaz-regionalnych-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-wynikajacych-z-nich-nisz-specjalizacyjnych

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 7, mogą być objęci zarówno pracownicy jak i pracodawcy,  mimo, że w treści priorytetu zawarto sformułowanie odnoszące się jedynie do pracowników. Lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej dostępna  jest pod adresem:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Zgierzu w 2020 roku w ramach limitu podstawowego w 2020 r."

 • Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:
 • Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
 • Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
  z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.