Aktualność Prezydent Miasta Zgierza wspiera zgierskich przedsiębiorców
ZCOP

Prezydent Miasta Zgierza wspiera zgierskich przedsiębiorców

Biorąc pod uwagę gospodarcze i ekonomiczne skutki COVID - 19, Prezydent Miasta Zgierza podjął kroki złagodzenia tej trudnej sytuacji dotyczące lokalnych przedsiębiorców celem wsparcia ich na terenie Gminy Miasto Zgierz. To co mamy wypracowane na dzień dzisiejszy prezentujemy poniżej, nad innymi jeszcze rozwiązaniami trwają prace,
o czym będziemy na bieżąco informować.


W dniu 21 kwietnia 2020 r. podjęte zostały na wniosek Prezydenta Miasta Zgierza uchwały w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz. Podstawą prawną podjętych uchwał jest ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 15p i 15q).


Uchwałą Nr XIX/252/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadzono środek o charakterze generalnym, pozbawiony znamion pomocy publicznej. Na podstawie tej uchwały każdy przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią (wymagane jest jedynie złożenie oświadczenia) otrzymuje przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.


Z kolei uchwała Nr XIX/254/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 kwietnia 2020 r. skierowana została do konkretnej grupy przedsiębiorców. Na mocy tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości za miesiąc kwiecień 2020 roku, w zakresie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697). W celu skorzystania z pomocy na podstawie tej uchwały przedsiębiorca zobowiązany jest
do złożenia wraz z korektą informacji lub deklaracji podatkowej uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.


Nad innymi propozycjami trwają prace.