Wsparcie na starcieO programie

Program rządowy „Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie” jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.  Do 2021 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć na jego realizację ok. 500 mln zł. Ma zasięg ogólnokrajowy.


W ramach programu wybrani przez BGK w przetargu pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek na:

 • Podjęcie działalności gospodarczej
 • Utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej

Ponadto zapewniają doradztwo i szkolenia osobom ubiegającym się o pożyczki oraz pożyczkobiorcom. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, która jest przeprowadzana pzez Pośrednika Finansowego.


Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Jeżeli nie posiadasz zatrudnienia, nie wykonujesz żadnej pracy zarobkowej oraz jesteś

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym
 • pożyczka skierowana jest dla Ciebie.

Pożyczka udzielana jest w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Aktualnie kwota pożyczki: do 81 097,80 zł

Oprocentowanie: 0,44% w skali roku

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Brak jakichkolwiek opłat i prowizji

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez pożyczkobiorcę i zaakceptowane przez Pośrednika Finansowego


Krok po kroku:

 • Składasz kompletny wniosek (wraz z załącznikami)
 • Zakładasz działalność
 • Podpisujesz umowę z pośrednikiem oraz ustanawiasz zabezpieczenia spłaty
 • Otrzymujesz środki z pożyczki
 • Dokonujesz wydatków zgodnie z harmonogramem
 • Rozliczasz pożyczkę na podstawie np. faktur

Częściowe umorzenie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przysługuje przedsiębiorcy, który korzysta równocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy i jeśli na tym stanowisku zatrudnił bezrobotnego skierowanego przez PUP, a zatrudnienie kontynuowane jest przez okres co najmniej 1 roku.

Wszelkich informacji uzyskasz na www.wsparciewstarcie.bgk.pl


Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy skierowana jest do:

 • podmiotów, które skorzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podmiotów wskazanych w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj:
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 i z 2014 r. poz. 40) lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy
 • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pożyczka udzielana jest w terminie 14 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Aktualnie kwota pożyczki: do 24 329,34 zł

Oprocentowanie: 0,44% w skali roku

Okres spłaty: do 3 lat

Brak karencji w spłacie

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz np. poręczenie osoby fizycznej lub inne zabezpieczenie zaproponowane przez pożyczkobiorcę i zaakceptowane przez pośrednika finansowego.


Pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się o pożyczkę na utworzenie miejsca pracy, o ile dokonali już spłaty co najmniej 3 rat kapitałowo-odsetkowych w ramach udzielonej pożyczki na podjęcie działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Krok po kroku:

 • Składasz kompletny wniosek (wraz z załącznikami)
 • Podpisujesz aneks (dla osób, które uzyskały wcześniej pożyczkę na podjęcie działalności) lub umowę (dla pozostałych przedsiębiorców)
 • Otrzymujesz środki z pożyczki i tworzysz stanowisko pracy
 • Dopełniasz formalności w celu zatrudnienia bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy o ile decydujesz się na zatrudnienie osoby skierowanej przez PUP
 • Zatrudniasz nowego pracownika do swojej firmy. Jeśli skorzystałeś z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej i zatrudniłeś bezrobotnego skierowanego przez PUP- możesz ubiegać się o umorzenie części pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, o ile utrzymałeś to miejsce pracy przez okres co najmniej roku

Rozliczenie pożyczki po dokonaniu wszystkich zakupów, na podstawie np. faktur.

Wszelkich informacji uzyskasz na www.wsparciewstarcie.bgk.pl


Doradztwo oraz szkolenia

Dla osób:

 • Ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej
 • Korzystających już z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Dla osób ubiegających się o pożyczkę Pośrednicy Finansowi oferują wsparcie w opracowaniu

 • wniosku o pożyczkę
 • założeń biznesowych planowanej działalności gospodarczej
Osoby, które uzyskały pożyczkę mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa oferowanego przez Pośredników Finansowych m. in. z  zakresu:
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • form opodatkowania
 • prowadzenia księgowości

Usługi doradztwa i szkolenia dostępne są do 6 miesięcy po podpisaniu umowy pożyczkowej.

Wszelkich informacji uzyskasz na www.wsparciewstarcie.bgk.pl


Opracowane na podstawie www.wsparciewstarcie.bgk.pl