Aktualność NABÓR WNIOSKÓW  dofinansowania PUP
P.U.P

NABÓR WNIOSKÓW dofinansowania PUP


UWAGA PRZEDSIĘBIORCO !!!!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla przedsiębiorców,  którzy w wyniku epidemii COVID- 19 znaleźli się
w bardzo trudnej sytuacji od dnia 11 maja 2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o: 

  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19); 
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19)

N A B Ó R   B Ę D Z I E   T R W A Ł   1 4   D N I  tj. do dnia 24 maja włącznie   

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że sukcesywnie będzie uruchamiał kolejne nabory.


UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć
w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać
w skrzynce ustawionej  w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem
„TARCZA ANTYKRYZYSOWA - DOFINANSOWANIA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej
https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza


W przypadku pytań w ww. zakresie, szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28.