Aktualność Tarcza dla sklepików szkolnych. Wnioski do 30.09.2021 r.
P.U.P

Tarcza dla sklepików szkolnych. Wnioski do 30.09.2021 r.

W związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ogłasza WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNY nabór wniosków od dnia 23.07.2021 r. do 30.09.2021 r. o udzielenie dotacji (do 5000 zł) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na swoją siedzibę.

Środki należy przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O dotację mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

    na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, w jednym z dwóch kodów:
            47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, albo
            47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

    których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w miesiącu wskazanym we wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. We wniosku przedsiębiorca może wskazać jeden z następujących miesięcy, w którym nastąpił spadek przychodów: listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. albo marzec 2021 r.
    Jeśli przedsiębiorca wskazał określony miesiąc w złożonym wcześniej wniosku, nie może wskazać tego samego miesiąca w kolejnym wniosku. Natomiast miesiąc, do którego przedsiębiorca porównuje spadek przychodów (wrzesień 2019 r. lub wrzesień 2020 r.) może być wskazany w więcej niż jednym wniosku.
    Zatem, przedsiębiorca może złożyć maksymalnie 5 wniosków o dotację w wybranym przez siebie terminie, ale nie później niż do 30 września 2021 r. (np. może złożyć wszystkie wnioski w jednym dniu).

    którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dodatkowo, działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z "części" oznaczonej określonym kodem PKD.

Zgodnie z art. 15 zze4a ustawy oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 września 2020 r.) nie będą uwzględniane.

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

We wniosku o przyznanie dotacji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenia o spełnieniu ustawowych warunków ubiegania się o ww. wsparcie.

Przepisy regulujące przyznawanie dotacji nie przewidują trybu odwoławczego, nie przewidują również możliwości wnoszenia skargi na przyznanie lub odmowę przyznania dotacji do ministra właściwego ds. pracy. Przyznanie dotacji następuje w formie umowy cywilnej, od której nie przysługują administracyjne środki odwoławcze, lecz możliwość wniesienia powództwa cywilnego do sądu.

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu pod nr telefonu: tel. 42 714-12-64, 714-12-66.