Aktualność Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS
Gov.pl

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Zaczynasz prowadzić działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po 5 latach
od zamknięcia lub zawieszenia? Możesz nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez pierwsze 6 miesięcy.

Na czym polega Ulga na start

Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe), ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS oraz opłacać składki na te ubezpieczenia, w pełnej labo w preferencyjnej wysokości.

Jednak firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z Ulgi na start.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek
na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca

do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z Ulgi na start. Jeśli działalność

rozpoczynasz 1. dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w których możesz korzystać z ulgi.

Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności,

okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład    Jan Kowalski rozpocznie działalność gospodarczą od 7.02.2020 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 31.08.2020 r.

Przykład Jan Kowalski rozpocznie działalność gospodarczą od 7.02.2020 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 31.08.2020 r.

Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Będziesz mógł ją odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Ważne! Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych oraz składek na FP oraz SFWON dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalności. Twoi pracownicy, osoby współpracujące lub zleceniobiorcy będą objęte ubezpieczeniami społecznymi,

od momentu rozpoczęcia przez ciebie działalności.

Pamiętaj jednak, że skorzystanie z Ulgi na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku,

bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Pamiętaj jednak, że Ulga na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi.


Kto może skorzystać z Ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych,
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie,
 • po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym
 • lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności,
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Ważne! Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z Ulgi na start, pod warunkiem że:

 • przedmiot umowy (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,
 • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

Jak się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego

Po rejestracji wniosku w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany jako płatnik składek ZUS. ZUS założy ci też konto płatnika składek.

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w ZUS
do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZZA.

Najprościej jest złożyć formularz zgłoszeniowy w trakcie rejestracji firmy w CEIDG.

Ten formularz możesz także przekazać:

 • w formie papierowej, pod warunkiem, że będziesz rozliczać składki maksymalnie
 • za 5 osób. W takim wypadku formularze możesz złożyć osobiście w placówce ZUS,
 • przez pełnomocnika lub wysłać pocztą,
 • w Programie Płatnik  – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
 • w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz konto
  na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem Zaufanym.

Zobacz jak wypełnić formularz.

Pamiętaj, że jeśli członek twojej rodziny (np. dziecko, małżonek) nie ma żadnego tytułu (prawa) do ubezpieczenia zdrowotnego, powinieneś zgłosić go do tego ubezpieczenia

w ZUS na formularzu ZUS ZCNA. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia zdrowotnego, nie opłacasz dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze świadczeń
na podstawie składki opłacanej przez ciebie).

Zobacz jak zgłosić do ZUS członka rodziny.

Jaki kod tytułu ubezpieczenia wybrać

Kod ubezpieczenia dla Ulgi na start, który podajesz w formularzu zgłoszeniowych, zawsze zaczyna się od cyfr 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty, oraz czy posiadasz orzeczenie

o niepełnosprawności.


Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia

o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00.

Jeśli masz prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dwie ostatnie cyfry wpisujesz w zależności od twojej sytuacji, zgodnie z instrukcją poniżej.

Piąta cyfra kodu ZUS:

0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty

1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury

2 – jeśli masz ustalone prawo do renty

Szósta cyfra kodu ZUS:

0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności

1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Lista wszystkich kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów do ZUS znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r.

Ile będziesz płacić

W Uldze na start opłacasz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną.

Podstawę wymiaru tej składki stanowi kwota przez ciebie zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

Składka zdrowotna w 2020 r., przy najniższej podstawie, wynosi 362,34 zł miesięcznie.

Składka jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie
od  liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

 • Możesz być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Stanie się tak, jeśli:
 • jesteś emerytem bądź rencistą i twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy
 • w formie karty podatkowej,
 • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności
 • oraz twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności

i będziesz prowadzić tylko tę działalność, opłacasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracje ZUS przy Uldze na start

Jeśli opłacasz składkę zdrowotną tylko za siebie, do 10. dnia następnego miesiąca
po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń, powinieneś złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA. Wykazujesz w niej kwotę wpłaconych składek. Potem, o ile nie zatrudniasz pracowników, do końca okresu korzystania z ulgi, nie musisz już składać deklaracji ZUS DRA.

Kolejną deklarację składasz dopiero po upływie 6 miesięcy, za ten miesiąc,

w którym skończysz korzystać z ulgi i zgłosisz się do „pełnych" ubezpieczeń.

Zobacz jak opłacać składki ZUS.  

Co po Uldze na start

Możesz przestać korzystać z ulgi na start:

 • w dowolnym, wybranym przez ciebie momencie, przed upływem 6 miesięcy,
 • po upływie 6 miesięcy,

W obu przypadkach, zarówno jeśli zrezygnowałeś wcześniej z Ulgi, jak i kiedy skończył się okres jej obowiązywania, możesz zacząć korzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS, od preferencyjnej podstawy. Obniżone składki przysługują ci za pełne 24 miesiące, więc jeśli zrezygnujesz z Ulgi na start np. w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

W takim przypadku musisz:

 • wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40,
 • zgłosić do ubezpieczeń w ramach obniżonych składek, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, twój kod rozpoczyna się cyframi 05 72.

Zobacz: Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące

wg. Biznes.gov.pl