Aktualność Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
ŁSSE

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji pomoc publiczna udzielana jest na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej. Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu, która jest wydawana w imieniu ministra właściwego
do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną i wydawana jest zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


5 kroków do uzyskania wsparcia

Proces składania wniosku jest krótki i płynny. Decyzja o wsparciu może być wydana już miesiąc po złożeniu wniosku.

ŁSSE obejmuje:

Pomoc publiczna jest o 10 punktów procentowych wyższa dla średnich firm i o 20 punktów procentowych wyższa dla małych i mikro firm.
Jakie wsparcie można uzyskać na inwestycję? 
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu w Polsce centralnej (na gruntach publicznych lub prywatnych).

Z jakiego tytułu przyznawana jest pomoc publiczna?
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu :

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?
 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Jakie rodzaje działalności są wspierane?

Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?
Decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 10 do 15 lat w zależności od lokalizacji.

Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe,
aby otrzymać pomoc publiczną.


Kryteria ilościowe

Minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść, zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.
Tabela z minimalnymi wysokościami nakładów inwestycyjnych znajduje się
w dokumentach do pobrania.

Wysokość minimalnych nakładów inwestycyjnych obniżana jest dla:
 • mikroprzedsiębiorców o 98 %
 • przedsiębiorców małych o 95%
 • przedsiębiorców średnich o 80 %
 • BPO/SSC/IT o 95%

W przypadku inwestycji ulokowanych w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminach z nimi graniczących minimalna wysokość nakładów inwestycyjnych jest znacznie zmniejszona.
Tabela miast i gmin z nimi graniczących znajduje się w dokumentach do pobrania.


Kryteria jakościowe:

Dla przemysłu:
 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wyspecjalizowane miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca
  ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

Dla działalności usługowej:
 • Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową Polski
 • Wspieranie eksportu
 • Centra nowoczesnych usług dla biznesu
 • Działalność B+R
 • Status mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy
 • Wysokopłatne miejsca pracy + oferowanie stabilnego zatrudnienia
 • Inwestycja o niskim negatywnym wpływie na środowisko
 • Lokalizacja inwestycji
 • Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca
  ze szkołami branżowymi
 • Działania w zakresie opieki nad pracownikiem

więcej informacji na stronie ŁSSE