Aktualność OGŁOSZENIE  O  NABORZE - wnioski na finansowanie, w ramach KFS
P.U.P

OGŁOSZENIE O NABORZE - wnioski na finansowanie, w ramach KFS

OGŁOSZENIE  O  NABORZE
wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy
(w ramach limitu podstawowego KFS)
 
W terminie od dnia 01.03.2022 r.  do 31.03.2022 r., BĘDĄ PRZYJMOWANE wnioski na finansowanie, w ramach KFS, działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
 i pracodawców, tj. na:
- określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
- kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.
 
Aktualny druk wniosku będzie dostępny, w terminie naboru wniosków, na stronie internetowej: zgierz.praca.gov.pl w zakładce dokumenty do pobrania .
Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy". Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.
 
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd.
 
Wniosek może być złożony w formie:
→ papierowej – pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy  o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy, Zgierz, ul. Barona 10, w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00 – 14:30
→ elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej) za pomocą:
systemu ePUAP  wybierając z Katalogu spraw opcję Sprawy ogólne - Pisma do urzędu – Pisma ogólne do podmiotu publicznego , wskazując , po zalogowaniu do platformy, Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu jako organ, do którego dane dokumenty mają wpłynąć.
portalu praca.gov.pl

Wnioski złożone w sposób inny niż określony powyżej np. pocztą e-mail nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu lub datę stempla pocztowego.
 
Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane w wysokości:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,        100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 
Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2022 wynosi 1 093 855,00 zł.
 
Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2022, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób będących członkami rodzin wielodzietnych
5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,
6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych;
7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 
Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:
Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS, certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

szczegóły → KFS

 


 
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2022 roku w ramach limitu podstawowego".